Program

Naszym podstawowym celem jest podniesienie jakości zarówno w sferze edukacji jak i nauki. Jest to możliwe tylko wówczas jeśli stworzy się zasady uczciwej konkurencji.

 

PROGRAM DZIAŁANIA POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH EDUKACJI (PZPPE)

 

1). Przygotowanie równoprawnego i efektywnego systemu finansowania całej edukacji w Polsce.


2). Przygotowanie analizy stanu prawnego dotyczącego funkcjonowania wszystkich typów szkół niepaństwowych, (w tym możliwości np. pozyskania środków publicznych, przykłady rozwiązywania różnych problemów, zmiany zaakceptowane przez parlament itp.).


3). Stworzenie sieci porozumień między PZPPE a organizacjami reprezentującymi szkolnictwo niepaństwowe.


4). Stworzenie krótkiej listy szczególnie pilnych spraw do rozwiązania, w tym przygotowanie propozycji zmian ustawowych.


5). Opracowanie programu działania dotyczącego lobbingu i public relations.


6). Utworzenie biura udzielającego porad prawno-finansowych dla prywatnych placówek edukacyjnych zrzeszonych w Związku (uzgodnienie w jakim zakresie może nam pomóc Konfederacja Lewiatan).


7). Utworzenie internetowych baz danych:


 - lista barier rozwoju polskiej edukacji w tym niepaństwowej w szczególności (jak też przykłady jak można je rozwiązać, czyli trochę w formie forum dyskusyjnego),


- przykłady negatywnych działań przedstawicieli władzy centralnej, administracji, samorządów wobec szkolnictwa niepaństwowego, ale także przykłady działań pozytywnych oraz świadczonej pomocy,


- lista publikacji, konferencji i innych osiągnięć szkolnictwa niepaństwowego.


8). Poradnik dotyczący wykorzystania członkostwa w Unii Europejskiej.

 

 

22.09.2016r
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu...
27.07.2016r
Kształcenie obcokrajowców
Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015...