Statut

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH EDUKACJIPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1.
Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
2. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim "Polish Union of Private Employers in Education".
3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).

§ 2.
1.
Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

§ 3.
Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych.

 

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY
I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4.
Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

§ 5.
Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:
1) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;
2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;
3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego dotyczącej interesów pracodawców;
4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;
5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;
6) organizowanie szkoleń pracodawców;
7) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;
8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

§ 6.
Cele i zadania Związku są realizowane przez:
1) prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką;
2) występowanie do przedstawicieli organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych w sprawach związanych z interesami pracodawców;
3) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;
4) udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;
5) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;
6) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;
7) prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;
8) organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
9) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;

§ 7.
1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

CZŁONKOSTWO

§ 8.
Członkami Związku mogą być prywatni pracodawcy w dziedzinie edukacji działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.
1.
O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.
2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

§ 10.
Członkowie Związku mają prawo do:
1) uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;
2) korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;
3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 11.
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) udziału w pracach Związku;
2) przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;
3) terminowego uiszczania składek;
4) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
5) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 12.
1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
   1) wystąpienia ze Związku;
   2) rozwiązania Związku;
   3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
     a) działania członka na szkodę Związku;
     b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego            roku;
   4) likwidacji członka Związku.
2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.
3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie do zebrania Rady Nadzorczej członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.

 

 

ORGANY ZWIĄZKU

§ 13.
1. Organami Związku są:
   1) Walne Zgromadzenie;
   2) Rada Nadzorcza;
   3) Zarząd.
2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Wybory członków organów kolegialnych Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności 1 członków.

§ 14.
1.
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na dwa lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze członka Związku.
7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.

§ 15.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
2) uchwalanie programów działania Związku;
3) uchwalanie Statutu i jego zmian;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej;
5) rozwiązanie Związku i podejmowanie uchwał ustalających przeznaczenie
i podział majątku Związku.

§ 16.
1.
Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym prace Zarządu w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 3 do 6 członków.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.
5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:
   1) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
   2) odwołania przez Radę Nadzorczą lub członka Związku,
   3) śmierci.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§ 17.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) wybór Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
2) wybór od dwóch do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu.
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
5) nadzór nad działalnością Zarządu;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego budżetu Związku przygotowanego przez Zarząd;
7) określanie i zatwierdzanie na wniosek Zarządu: wysokości wpisowego, składki członkowskiej oraz określanie terminów płatności.

§ 18.
1.
Bieżące prace Związku nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów.
4. Zarząd może dokooptować dodatkowych członków, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.
5. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 18 ust. 4 Prezes Związku przekazuje do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.
8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
   1) rezygnacji z członkostwa w Zarządzie;
   2) odwołania przez Radę Nadzorczą,
   3) śmierci.

§ 19.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) przygotowywanie projektów i planów działania Związku;
2) przygotowywanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;
3) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności;
4) podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;
5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;
6) zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku;
7) uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu;
8) nadzór nad działalnością Biura Związku;
9) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji międzynarodowych;
10) reprezentowanie Związku na zewnątrz;
11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
12) przyjmowanie i wykluczanie członków Związku.

§ 20.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający jednoosobowo, dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie, Dyrektor Generalny działający łącznie z członkiem Zarządu.

§ 21.
Do kompetencji Prezesa Związku należy:
1) bieżące kierowanie działalnością Związku;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;
3) zatwierdzanie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego;
4) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;
5) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;
6) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku;

 

 

BIURO ZWIĄZKU

§ 22.
1.
Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.
2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków. Prezes może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Prezes, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
3. Czynności prawych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Związku dokonuje Dyrektor Generalny.

 

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 23.
Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Związku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.
1.
Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.

 

22.09.2016r
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu...
27.07.2016r
Kształcenie obcokrajowców
Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015...